Udgivet den 27. april 2022

Årsmøde den 23. april 2022 på Gram Højskole

Formanden fremhævede i sin beretning på årsmødet den 23. april på Gram Højskole bl.a. fejring af foreningens 100 års jubilæum i 2022, generationsskifte på næstformandsposten og ny strategi, der skal føre foreningen godt ind i de næste 100 år.

Årsmøde den 23. april 2022

Med et ganske stabilt medlemstal på ca. 2000 står Historisk Samfund for Sønderjylland godt rustet til fremtiden, fastslog formanden, Hans Schultz Hansen, i beretningen på årsmødet i weekenden. Og tilføjede: Men vi vil selvfølgelig gerne have flere med!

2021 var jo et coronaår. Men Historisk Samfund fik ikke desto mindre udgivet storværket Sønderjysk Søfarts Historie – en forskningsmæssig milepæl. Og økonomisk kom foreningen også godt gennem året. Men nu ser vi fremad, fastslog formanden.

Jubilæumsåret 2022

I 2022 har vi 100 års jubilæum, og det vil vi naturligt fokusere på i den kommende tid. Det nedsatte jubilæumsudvalg har lagt en plan, som bl.a. omfatter udgivelsen af en kompakt Sønderjyllandshistorie. Bogen vil i oktober blive sendt gratis til alle medlemmer. Derudover vil der blive udgivet en foreningshistorie i begyndelsen af december.

Jubilæet markeres med et festarrangement den 12. november på Folkehjem i Aabenraa med tre foredrag: Sønderjylland 1922-2022, Sønderjyllands fremtid og Foreningens historie. Der bliver kaffebord, aftensmad og musikalsk underholdning. Invitation bliver udsendt senere på året.

Her ud over vil vi med udgangspunkt i jubilæet invitere til en foredragsrække om Sønderjylland gennem 100 år. Formanden oplyste, at der er truffet aftaler med foredragsholdere om følgende emner:

Sønderjyllands forandring, dansk og tysk gennem 100 år, foreningsgymnastik og Sønderjysk Elitesport, sønderjyske medier, sønderjysk partipolitik og -politikere, sønderjysk humor, det grænseoverskridende samarbejde, sønderjyske kvinder og sønderjysk sang.

De første foredrag holdes i november-december 2022, resten i 2023 indtil foreningens årsmøde i april måned, der skal være et festligt slutpunkt på jubilæums”sæsonen”. Foreningen ser frem til at se mange medlemmer ved disse lejligheder.

Ny strategi skal føre foreningen godt ind i de næste 100 år

Med ca. 65 fremmødte blev årsmødet i Historisk Samfund for Sønderjylland i weekenden på Gram Højskole ganske velbesøgt. Og foreningens nye strategi var også et emne, Hans Schultz Hansen orienterede om i beretningen.

Strategien er et resultat af et oplæg fra en nedsat strategigruppe og grundige diskussioner om en handlingsplan, som skal føre foreningen godt ind i de næste 100 år. Planen fokuserer på fem felter:

Identitet og status: Der skal udarbejdes et slogan for foreningen med involvering af medlemmerne. Det skal også appellere til mennesker uden for det traditionelle segment. Det skal fremhæve det særligt sønderjyske på en anden måde end andre foreningers slogans. Om muligt også kompensere for, at foreningens navn med ordet ”samfund” virker fremmed for nutiden.

Medlemsrekruttering: Målgruppen skal fortrinsvis være 45+ generationerne, og der skal satses stærkere på de kanaler, som også de benytter, herunder sociale medier.

Organisation: Et styrelsesmedlem får samarbejdet med og mellem foreningens fem kredse som et særligt arbejdsområde, og initiativerne for at forenkle og IT-understøtte drift og kommunikation fortsættes.

Udgivelser: Digitalisering af månedsskriftet er næste skridt, og der skal fremover være mulighed for at udgive populære bøger uden om fagfællebedømmelser, og der skal ofres mere på bøgernes grafiske udformning.

Kommunikation og bogsalg: Det påbegyndte arbejde med bl.a. at forny hjemmesiden fortsætter.

Generationsskifte på næstformandsposten

På årsmødet blev Lars N. Henningsen (foto t.v.), hyldet for en utrættelig indsats som næstformand siden 2005, da han overdrog stafetten som formand og siden med flid og stort engagement har udfyldt rollen som næstformand i styrelsen. Lars N. Henningsen fortsætter som menigt medlem i styrelsen.

Men nye næstformand i foreningen er ph.d. Mikkel Leth Jespersen (foto t.h.), som er afdelingsleder hos Historie Haderslev. Den nye næstformand har en fortid på Museum Sønderjylland, hvor han har forsket i Sønderjyllands historie, fyrste- og adelshistorie, tidlig moderne historie, søfartshistorie og byhistorie. I foreningsregi har han senest stået i spidsen for at formulere foreningens strategi for de kommende år, ligesom han har været både medforfatter og medredaktør på to-binds værket Sønderjysk søfarts historie.

Efter årsmødet er foreningens bestyrelse konstitueret med Hans Schultz Hansen (formand), MikLeth Jespersen (næstformand), Arne F. Jørgensen (kasserer) og Mogens Asmund (sekretær).