Vedtægter

Historisk Samfunds vedtægter fastlægges – og ændres – af medlemmerne på årsmødet. Vedtægterne er
foreningens virkegrundlag og indeholder bestemmelser om bl.a. formål, medlemskab, organisation,
regnskab og årsmøde. Der er opstillet et særligt sæt vedtægter for foreningens fem kredse. Disse vedtægter
fastlægges og kan ændres af styrelsen.

Vedtægter for Historisk Samfund for Sønderjylland og de 5 kredse

​​Vedtægter for Historisk Samfund for Sønderjylland 

 1. Samfundets formål er at fremme interessen og forståelsen for Sønderjyllands historie. Dette søges især opnået ved: at udgive Sønderjyske Årbøger, Sønderjysk Månedsskrift og andre skrifter vedrørende Sønderjyllands historie; at afholde foredrag om historiske emner samt ved egns- og byvandringer; at udøve en tilskyndende og rådgivende virksomhed over for historisk, særlig lokalhistorisk, arbejde; at samarbejde med andre historiske, særlig lokalhistoriske, foreninger, institutioner og arkiver.
 2. Indmeldelse i samfundet kan ske ved henvendelse til et af styrelsens medlemmer eller til samfundets kontor. Medlemmer modtager Sønderjyske Årbøger og Sønderjysk Månedsskrift for deres kontingent, der fastsættes på årsmødet.
 3. Samfundets styrelse på mindst 17 medlemmer vælges på årsmødet, jf. par. 7, bortset fra de 5 kredsudvalgsformænd, som er selvskrevne medlemmer, jf. par. 4. Styrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, der tilsammen udgør Samfundets bestyrelse og ledelse. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Til varetagelse af daglig drift fungerer et forretningsudvalg, der består af bestyrelsen og eventuelt et yderligere antal medlemmer, således at redaktionsudvalgene for a) Sønderjyske Årbøger, b) Sønderjysk Månedsskrift og c) Skriftrækken er repræsenteret. Til deltagelse i redaktionsudvalgene kan styrelsen udpege kvalificerede personer uden for styrelsen. Samfundet kan endvidere nedsætte eller deltage i andre udvalg m.v., men skal i sådanne tilfælde altid være repræsenteret med mindst ét medlem af styrelsen. De på årsmødet valgte styrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen; genvalg kan finde sted.
 4. Samfundets medlemmer fordeles, for så vidt de er bosat i Sønderjylland, i 5 kredse følgende kommunegrænserne fra 2007, nemlig Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Haderslev (dog således at sidstnævntes nordgrænse følger Kongeågrænsen 1864-1920) samt Sydslesvig. Inden for hver kreds vælger medlemmerne et kredsudvalg bestående af mindst 5 medlemmer, jfr. særlige vedtægter for kredsene. Vedtægterne skal godkendes af samfundets styrelse.
 5. Samfundets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Det årlige regnskab revideres af to for ét år ad gangen valgte revisorer og forelægges i revideret stand til godkendelse på årsmødet. Et uddrag af regnskabet bringes i Sønderjyske Årbøger.
 6. Samfundet tegnes af formand og kasserer i forening, ved en af disses forfald indtræder næstformanden, subsidiært, sekretæren.
 7. Årsmøde (ordinært medlemsmøde) holdes på skift i de 5 amtskredse i april kvartal. Indkaldelse skal ske ved skriftlig indbydelse til alle medlemmer eller ved skriftlig bekendtgørelse. Møderne skal have følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Styrelsens beretning og godkendelse heraf
  3. Kassererens beretning og godkendelse heraf
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Valg til styrelse
  6. Valg af revisorer
  7. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet)
  8. Eventuelt

  Styrelsen kan ved offentlig bekendtgørelse efter styrelsens nærmere bestemmelse indkalde til ekstraordinære medlemsmøder, såfremt den finder anledning dertil, eller når mindst 50 medlemmer stiller skriftligt forlangende derom. På møderne træffes afgørelserne ved simpel stemmeflerhed, dog kræver ændringer i vedtægterne enten tre fjerdedele af de afgivne stemmer, eller at ændringerne vedtages ved simpel stemmeflerhed på to på hinanden følgende medlemsmøder. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 8. Beslutning om samfundets opløsning kan kun tages på et i henhold til paragraf 7 indkaldt ordinært eller ekstraordinært medlemsmøde, på hvilket forslaget om opløsning vedtages med mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer. Ved opløsning skal samfundets arkiv overlades til Landsarkivet for Sønderjylland, Aabenraa, medens det afsluttende medlemsmøde skal tage stilling til anvendelsen af en evt. kassebeholdning i overensstemmelse med samfundets formål, jfr. paragraf 1.
 9. Forhold, som ikke er omtalt i disse love, afgøres af styrelsen.

Vedtaget på årsmødet den 3. oktober 2020.

 

Vedtægter for Historisk Samfund for Sønderjyllands kredse

Præambel

Kredsene er overordnet defineret i § 4 i foreningens vedtægter.:

”Samfundets medlemmer fordeles, for så vidt de er bosat i Sønderjylland, i 5 kredse følgende kom-munegrænserne fra 2007, nemlig Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Haderslev (dog således at sidstnævntes nordgrænse følger Kongeågrænsen 1864-1920) samt Sydslesvig. Inden for hver kreds vælger medlemmerne et kredsudvalg [nedenstående i overensstemmelse med gængs sprogbrug erstattet af: en kredsbestyrelse] bestående af mindst 5 medlemmer, jfr. særlige vedtægter for kredsene. Vedtægterne skal godkendes af samfundets styrelse.”

Vedtægter

1. Kredsenes medlemmer er samtlige medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland, der har deres bopæl i den pågældende kreds.

2. Kredsene afholder generalforsamling én gang årligt inden 1. maj, hvor der aflægges beretning om kredsens virksomhed i det forgangne år og om kredsens økonomi. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel via Historisk Samfund for Sønderjyllands normale medlemskommunikationskanaler.

3. Der vælges en kredsbestyrelse på mindst 5 medlemmer for tre år ad gangen, ligesom evt. forslag, der måtte være anmeldt til kredseformanden inden 8 dage forud for generalforsamlingen, behandles. Kredsbestyrelsesmedlemmerne afgår på skift, men genvalg kan finde sted. Kredsbestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

4. Senest 8 dage efter afholdelse af generalforsamling indsendes en beretning over arbejdet i det forløbne år og en årsregnskabsoversigt til foreningens sekretariat.

5. Kredsformanden er født medlem af styrelsen for Historisk Samfund for Sønderjylland. Hvis formanden er forhindret i at deltage i et styrelsesmøde, kan kredsen repræsenteres ved et andet kredsbestyrelsesmedlem.

6. Kredsbestyrelsen varetager i samråd og samarbejde med foreningens styrelse Historisk Samfund for Sønderjyllands aktiviteter i kredsregi. Kredsbestyrelsen skal således med afsæt i en stærk lokal forankring bidrage til at fremme interessen og forståelsen for Sønderjyllands historie. Midlerne er bl.a. medlemsarrangementer som foredrag, anden mødeaktivitet og udflugter. I forbindelse hermed er der mulighed for medlemsrekruttering og salg af foreningens bogudgivelser.

7. Kredsenes arrangementer og arbejde i det hele taget bør i videst muligt omfang gennemføres i et nært og konstruktivt samarbejde med andre lokale, historiske foreninger og institutioner.

8. Styrelsen formidler et samarbejde mellem kredsene med henblik på gensidig ide- og erfa-ringsudveksling samt bistår kredsene med udførelsen af praktiske opgaver f.eks. regnskab, medlemsinformation og -hvervning, bogsalg samt ekstern kommunikation.

9. Til dækning af omkostningerne ved kredsenes arbejde stiller Historisk Samfund for Sønderjylland et beløb til rådighed. Beløbet fastsættes årligt på det styrelsesmøde, hvor det kommende års budget godkendes. Kredsene kan ikke opkræve særligt kontingent, men kan efter samråd med styrelsen søge om tilskud fra virksomheder og fonde inden for kredsens virkeområde.

Nærværende vedtægter er godkendt på styrelsesmødet i Historisk Samfund for Sønderjylland den 16. november 2023.